Pak Tavuk Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

PAK TAVUK GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.’de ürünlerin gerçekleştirilmesi için gerekli üretim prosesleri planlanmış ve geliştirilmektedir. Ürün gerçekleştirme planlaması, yem güvenliği yönetim sisteminin diğer proseslerin şartları ile tutarlı olacak şekilde yapılmıştır.

Ürün gerçekleştirme planlamasında; ürün için yem güvenliği hedefleri ve şartlar, proseslerin ve dokümanların oluşturulması, ürüne özgü kaynakların sağlanması, ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri, ürün kabulü için kriterler göz önüne alınmıştır. Üretim proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen ürünün şartları karşılandığına dair, kanıtları sağlamak için gereken kayıtlar tutulmaktadır.

Güvenli Ürün Planlaması ise, sistem ve ürünlerin yem güvenliğini korumak ve geliştirmek maksadıyla oluşturulmuş dokümanlardır. HACCP Planı hazırlanırken aşağıdaki noktalar dikkate alınmıştır.

· İstenilen kaliteyi ve yem güvenliğini gerçekleştirmek maksadıyla gerekli tüm kontroller, teçhizatlar, kaynaklar belirlenmiştir.

· Üretim prosesi, muayene ve deney teçhizatının birbiri ile uyumlu olmasına dikkat edilerek uygulanabilir dokümantasyonlar sağlanmıştır.

· Üretim sürecinde gerekli doğrulamalar yapılmaktadır.

· Ön Gereksinim, Operasyonel Ön Gereksinim ve Kritik Kontrol Noktaları belirlenmiştir.

PAK TAVUK GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş., ISO 22000 şartlarına göre kurulmuş olan Yem Güvenliği Yönetim Sistemi’ni dokümante etmiş olup, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini gözden geçirmektedir. İstenilen yem güvenliğini gerçekleştirebilmek için sistemin planlanması, firma içi yem güvenliği tetkikleri, proses verileri, düzeltici ve önleyici faaliyetler gibi kaynaklardan sağlanan verilerin değerlendirilmesiyle yapılacak çalışmalar belirlenmekte ve bu çalışmalar ilgili bölümler tarafından gerçekleştirilmektedir.

PAK TAVUK GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.’da hammadde girişinden ürünün bitip sevkiyata hazır hale gelmesine kadarki tüm aşamalar için kontrol metotları geliştirilmiştir. HACCP planı ile kaliteyi ve hayvan sağlığını etkileyen tüm kontrol noktaları, kontrol parametreleri, sıklık, sorumlular ve Yem Güvenliği kayıtları oluşturulmuştur.

Kurulan sistemin doğru çalıştığının takibi için Doğrulama Planı oluşturulmuş, bu kapsamda yapılan analizler Yönetimin Gözden geçirilmesi toplantılarında görüşülmektedir.

“ PAK TAVUK, üretimin her aşamasında ciddi hijyen kuralları uygular ve belli kontrol noktaları oluşturarak sıkı ve disiplinli bir anlayış biçimi içinde sürekli olarak bu noktaları denetler ve müşterilerine nihai ürünü tüm kontrolleri yaptıktan sonra yollar. ”

ÇEVRE POLİTİKASI

PAK TAVUK; DAMIZLIK, ETLİK CİVCİV ve YEM üretiminde markalaşma ve kurumsallaşma sürecinde dengeli ve sürekli büyümenin yanı sıra müşteri ve hizmet odaklı olmayı hedefler ve yönetim sistemleri şartlarına uygunluğu sağlayarak etkinliğini sürekli iyileştireceğini, yürürlükte bulunan ilgili yasal ve diğer şartlara uyacağını ve bu süreçte yeni yatırımlar planlarken Çevre – Sağlık ve Güvenlik ilkelerini ön planda tutacağını taahhüt eder. Bunun için tüm etkinliklerimiz ve faaliyetlerimizde;

Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uyarak, gereklilikleri yerine getirmek,

Hiç bir aktivitenin emniyet önlemlerini göz ardı edecek kadar önemli olmadığı bilinci ile tüm çalışanlarımızı, müteahhitlerimizi ve müşterilerimizi eğiterek karşılıklı iletişim çerçevesinde sistemlerimizi geliştirmek,

Doğal kaynakları verimli kullanırken çevre kirliliğinin önlenmesini, atıkların kaynağında azaltılarak ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılarak uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,

Tesis, proses ve ürünlerin çevre etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmenin yanı sıra çevre üzerinde olabilecek olası ve olumsuz etkileri belirleyip minimize etmek, malzeme ve enerji tüketimini azaltmak,

Uygun teknolojileri kullanarak; çevre kirliliğinin önlenmesi çevre performansımızın geliştirilmesini sürekli kılmak amacıyla belirlediğimiz ölçülebilir hedefleri izlemek ve geliştirmek,

Günlük çalışmalarımızı çevre kuralları içinde yerine getirirken tüm iş gücümüzün çevre çalışmalarına aktif olarak katılmasını sağlamaktır.

KALİTE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Maksimum müşteri memnuniyeti için faaliyetlerimizin her safhasında güvenli, kaliteli, yasal mevzuatların gerekliliklerine uygun, sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretim yapmak.

Sağlıklı ürünleri daha verimli üretmek ve müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için teknolojik ve sanayi alanındaki gelişmeleri takip etmek. Sürekli gelişme ve iyileştirme bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmek, bu doğrultuda hedefler belirleyerek hedeflere ulaşmaya çalışmak.

Tüm çalışanlarımızı damızlık ve civciv güvenliği, hijyen ve kalite konularında sürekli eğiterek, Toplam Kalite ve Gıda Güvenliği bilincini oluşturmak. Tüm çalışanlarımızın Kalite Yönetim Sistemimize katılımını sağlamak.

Etkinliği sürekli iyileştirmek için, mal veya hizmet sunan üretici ve tedarikçilerimiz ile etkin, verimli, kontrollü ve yapıcı işbirliği içinde olmak.

Kalite ve hizmette sürekliliği hedef alarak, insan ve çevre sağlığını ön planda tutan toplumcu bir anlayış içinde, kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek sağlıklı ürünler üretmek taahhüdümüzdür.