PAK Tavuk Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

(KVKK) 10 Maddesi gereğince Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü gereği , şirketimizin kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimlere aktarılabileceği, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri detaylı şekilde bilgilendirmektir.

Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda bilgilere ulaşabilirsiniz.

1- Veri Sorumlusu

Kanun gereği veri sorumlusu Şirketimiz, Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamda toplayacak ve işleyebilecektir.

2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Toplanacağı ve İşleneceği

Kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimiz devamlılığı gereği Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen ticari faaliyetler çerçevesinde yapmış olduğunuz her türlü sözleşmenin yerine getirilmesi, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Gıda Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı başta olmak üzere mevzuata uyumun sağlanması, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, şirketimizin finans, pazarlama ve satın alma faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketimin hukuki süreçlerinin yönetilmesi ve şirketimiz ile iş yapan çalışan veya şirketimiz ile temas halinde bulunan gerçek kişilere güvenilir ürün ve hizmet verilebilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3- Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına, yargı mercilerine, şirketimizin faaliyetlerinin için destek hizmeti aldığı diğer kuruluşlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı kuruluşlara, finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine ve bankalara, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8 maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9 maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm tesislerimiz, internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, SMS, şirketimizin web sitesine ve diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan satış ekipleri, destek hizmeti kuruluşları gibi şirketimiz veya şirketimizi temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle toplanmaktadır. Şirketimiz Genel Müdürlüğüne ve diğer tesislerine gelen ziyaretçi ve çalışanların kamera görüntüleri, parmak izi kayıtları ve internet erişimi bilgileri saklanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5- Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11 Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVK Kanununun 11 maddesindeki düzenlemeye göre Kişisel Veri Sahibi olarak ;

* Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

* KVKK’nın 7 maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* KVKK’nın 11 Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Bu kapsamda KVKK’nın 13 maddesinin 1 fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize KVKK’nın 11 maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Şirketimizin, www.paktavuk.com.tr ve www.mudurnuyem.com adresinde bulunan Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirket’e iletebileceklerdir:

* Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya iadeli taahhütlü mektubun PTT aracılığı ile şirket merkezinin bulunduğu “Veysel Karani Mahallesi, Osmangazi Caddesi No:219 Sancaktepe- İSTANBUL” adresine iletilmesi,

* Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun “paktavuk@hs01.kep.tr” adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.

Bilgilerinize sunarız.

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verileri Saklama Silme İmha ve Anonimleştirme Politikası

Kamera Kaydı Aydınlatma Metni

Veri Sahibi Başvuru Formu